Zasady i warunki

1. W niniejszych warunkach i w innych miejscach na stronie, Art of Deal odnosi się do prywatnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, MSY INVEST SPRL, z siedzibą w Brukseli w Belgii. Siedziba MSY INVEST SPRL znajduje się pod adresem: Rue Brogniez 48, 1070 Bruksela, Belgia.

Tel: +32 485448085, adres e-mail support@art-of-deal.com Numer VAT BE0820130545
 

 2. Zastosowanie:

Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty i każdej sprzedaży Art of Deal oraz wszelkich umów zawartych między Art of Deal a kupującym. Aktualne warunki są łatwo dostępne i czytelne na stronie internetowej Art of Deal. Rejestracja klienta w Art of Deal jest połączona ze znajomością i akceptacją niniejszych ogólnych warunków. Każde zamówienie wiąże się również z akceptacją niniejszego regulaminu. Przyjęcie oferty oznacza również akceptację warunków, które są częścią umowy, niezależnie od tego, czy klient wyraźnie zgodził się na zastosowanie ogólnych warunków. W każdym przypadku klient ma rozsądną możliwość zapoznania się z niniejszymi warunkami ogólnymi, które są wyraźnie widoczne na stronie internetowej Art of Deal. Aktualne warunki mają pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami klienta. Oferty sprzedaży przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich (18+ lat). Art of Deal zastrzega sobie prawo do zmiany warunków w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Warunki panujące w chwili składania zamówienia przez klienta. Ewentualna nieważność klauzuli nie może prowadzić do całkowitej nieważności wszystkich postanowień Art of Deal.


 

3. Zamówienie i dostawa:

3.1.
Złożenie zamówienia i realizacja sprzedaży następuje poprzez zrealizowanie transakcji w serwisie. Każdy krok musi zostać potwierdzony przez klienta / kupującego. Zamówienie zostanie potwierdzone elektronicznie z danymi identyfikacyjnymi wprowadzonymi przez klienta. To potwierdzenie zawiera opis zakupionego przedmiotu (ów) wraz z atrybutami i odniesieniem do aktualnych warunków.

3.2.
Dostawa przez Art of Deal
odbywa się zgodnie z zaakceptowaną przez klienta ofertą. Art of Deal nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne informacje w ofercie i zastrzega sobie prawo do niezrealizowania określonej dostawy, jeżeli prezentacja sprzedanego towaru, sformułowanie jego właściwości lub oświadczenie o cenie zawiera błąd ze zrozumieniem, że (było oczywiste, że był to błąd pisarski, lub ii) jeśli kupujący powinien w uzasadnionych okolicznościach zaufać i zrozumieć, że Art of Deal nie może sprzedać tego przedmiotu ze wskazanymi właściwościami lub ceną.


3.3
Ceny:
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT


3.4
Koszty dostawy i transportu:

Ceny produktów na stronie, o ile nie określono inaczej, nie obejmują kosztów dostawy i transportu. Koszty dostawy i transportu są podane na fakturze oddzielnie. Koszty dostawy i transportu mogą się różnić w zależności od dnia, zamówienia, wagi, metody transportu i wielkości zamówienia. Dostawa odbywa się po darmowej wycenie. Klient jest również zobowiązany do uiszczenia opłat celnych i / lub innych kosztów administracyjnych związanych z dostawą.

3.5
Dostawa i czas dostawy:

Terminy dostaw określone w Art of Deal mają charakter wyłącznie orientacyjny. Klient ma prawo anulować zamówienie, jeśli dostawa nie zostanie zrealizowana w ciągu 30 dni. Art of Deal nie jest zobowiązana do zapłaty odszkodowania z powodu opóźnionej dostawy. Co prawda Art of Deal dołoży wszelkich starań, aby zamówiony towar był dostarczony na czas. Terminowa dostawa nastąpi po otrzymaniu płatności przez Art of Deal i pod warunkiem, że towar jest na stanie. Art of Deal nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane opóźnioną dostawą przez swojego dostawcę. Opóźnienie spowodowane błędem / zaniedbaniem przewoźnika nie może być przypisane do Art of Deal. Opóźnienie w dostawie jest możliwe, jeśli Art of Deal skontaktuje się z klientem w celu zweryfikowania poprawności zamówienia. Aby uniknąć znacznych opóźnień, podczas rejestracji klient musi podać dokładną tożsamość i adres dostawy.

3.6
Art of Deal zapewnia dostawę pocztą lub w inny sposób według uznania Art of Deal. Art of Deal ma prawo do wysyłania dostaw częściowych, w przypadku których dodatkowy koszt następnej dostawy zostanie poniesiony przez Art of Deal.


 

4. Gwarancja:

Gwarancja na zamówione i dostarczone przez Art of Deal towary obejmuje tylko gwarancję udzieloną przez jej własnych dostawców. Art of Deal nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wyniku zaniedbania lub winy kupującego. W każdym przypadku odpowiedzialność Art of Deal będzie ograniczona do zwrotu ceny za zakupiony towar.
Art of Deal będzie starał się zapewnić działanie swojego serwisu internetowego bez zakłóceń. Do Art of Deal należy modyfikacja / utrzymanie zakresu i funkcjonalności strony internetowej. Art of Deal w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy i / lub zakłócenia w oferowanych usługach, utratę danych lub rozprzestrzenianie się wirusa.


 

5. Zrzeczenie się:

5.1
W ciągu 14 dni od otrzymania towaru na adres dostawy, kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy kupna bez podania przyczyny. W tym celu kupujący musi zarejestrować się za pośrednictwem swojego konta osobistego na stronie internetowej Art of Deal w ciągu siedmiu dni roboczych od otrzymania przesyłki pod adresem dostawy. Bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towaru ponosi kupujący. Jeśli kupujący w porę skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, jest on uprawniony do zwrotu kwoty zapłaconej przez niego na rzecz Art of Deal, która to zwrot nastąpi w każdym przypadku w ciągu 30 dni od anulowania lub wypowiedzenia. Ewentualne koszty zwrotu zostaną odliczone od ceny do zwrotu. Sztuka. 46 Prawa o praktykach rynkowych w każdym przypadku brzmi następująco: „Konsument ma prawo poinformować sprzedawcę, że odstąpi od zakupu bez ponoszenia kary i bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia następującego po dostarczeniu produktu lub zawarciu umowy umowa o świadczenie usług ”.

5.2
Przepisu ustępu poprzedzającego nie stosuje się do: a) rzeczy, których cena uzależniona jest od wahań na rynku finansowym, na które Art of Deal nie ma wpływu b) rzeczy, które: 1) zostały ustalone zgodnie ze specyfikacją kupującego 2) mają wyraźnie osobisty charakter, 3) nie podlegają zwrotowi ze względu na swój charakter, 4) mogą szybko ulec zniszczeniu lub wygaśnięciu c) nagrań audio i wideo oraz oprogramowania komputerowego, jeżeli kupujący złamał pieczęć d) prenumeraty gazet oraz magazyny e) towary wykonane na zamówienie.

5.3
Postanowienia punktu 6.1 nie mają również zastosowania w przypadku usług:
- Na zakwaterowanie, transport, wyżywienie lub rekreację, jeśli jest określona (wygaśnięcie) data lub okres czasu.
- Zakłady i loterie

5.4
W tym okresie kupujący będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje produkt tylko w zakresie, w jakim jest on używany i w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce go zatrzymać. Jeśli skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zwróci produkt wraz ze wszystkimi akcesoriami i, jeśli to możliwe, w oryginalnym stanie i opakowaniu do Art of Deal. Koszt zwrotu ponosi konsument - kupujący zgodnie z Dyrektywą Europejską 2011/83 / UE. Konsument - Kupujący ponosi ryzyko uszkodzenia i / lub utraty w zamian z tytułu przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy.

5.5
Zakupy dokonywane przez osoby / podmioty / kupców nieobjęte ustawą z dnia 6 kwietnia 2010 r. Nie podlegają przepisom zawartym w art. 5.1 do 5.4. W odniesieniu do tej kategorii sprzedawców zastosowanie mają przepisy prawa zwyczajowego (art. 10).


 

6. Siła wyższa

Art of Deal ma prawo do odstąpienia od sprzedaży, jeśli nie może wypełnić swoich zobowiązań z powodu siły wyższej. Siła wyższa oznacza okoliczności, na które nie ma wpływu Art of Deal. Uwzględnienie w tych okolicznościach jest wyraźnie rozumiane, jeśli jego dostawcy (na czas lub nie na tych samych warunkach) nie mogą dostarczyć do Art of Deal. W takim przypadku kupującemu przysługuje zwrot pieniędzy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu. Nabywcy nie przysługuje żadne odszkodowanie.


 

7. Dane osobowe / Polityka prywatności

7.1
Ustawowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych są zgodne z Art of Deal. Na przykład kupujący zawsze ma możliwość wglądu, modyfikowania lub usuwania swoich danych. Jest to możliwe dla kupującego, logując się na naszej stronie i modyfikując dane pokazane w „osobistej” części Art of Deal.

7.2
Art of Deal zapisze informacje dostarczone przez kupującego w pliku. Dane te będą wykorzystywane w celu realizacji zamówienia Kupującego i będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji wynikających z realizacji zamówienia. Żadne dane nie będą przekazywane stronom trzecim, w przypadku których zagrożona jest prywatność kupującego. W przypadku dostawy przez osoby trzecie, Art of Deal poinformuje o tym klienta, aby klient był świadomy, że niezbędne informacje dotyczące realizacji dostawy zostaną przekazane sprzedawcy / przewoźnikowi.
Art of Deal pozostaje właścicielem swoich praw własności intelektualnej, które dotyczą oferowanych przez nią usług i produktów.
 

  

8. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA:

Wszelkie spory dotyczące towarów oferowanych do sprzedaży przez Art of Deal podlegają prawu belgijskiemu. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w wyniku porozumienia, będą rozstrzygane przez sądy w Brukseli, jeśli nie będzie możliwe polubowne rozwiązanie.

 

ZESPÓŁ ART OF DEAL