Voorwaarden

1. In deze algemene voorwaarden en elders op de site verwijst Art of Deal naar de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, MSY INVEST SPRL, met maatschappelijke zetel in Brussel, België. Het hoofdkantoor van MSY INVEST SPRL is gevestigd op het adres: Rue Brogniez 48, 1070 Brussel, België.

Tel: +32 485448085, e-mailadres support@art-of-deal.com BTW-nummer BE0820130545
 

 2. Toepassing:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke verkoop van Art of Deal en elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Art of Deal en de koper. De huidige voorwaarden zijn redelijk toegankelijk en leesbaar op de website van Art of Deal. De registratie van de klant bij Art of Deal gaat gepaard met de kennis en aanvaarding van de huidige algemene voorwaarden. Elke bestelling houdt ook verband met de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. De aanvaarding van het aanbod houdt tevens de aanvaarding in van de voorwaarden, die deel uitmaken van de overeenkomst, ongeacht of de klant de toepassing van de algemene voorwaarden uitdrukkelijk heeft aanvaard. De klant heeft in ieder geval een redelijke mogelijkheid om kennis te nemen van de huidige algemene voorwaarden, die duidelijk zichtbaar zijn op de website van Art of Deal. Huidige voorwaarden prevaleren boven de algemene voorwaarden van de klant. De verkoopaanbiedingen zijn alleen bedoeld voor volwassen individuen (18 + jaar). Art of Deal behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De geldende voorwaarden zijn de voorwaarden die gelden op het moment dat de klant een bestelling plaatst. De mogelijke ongeldigheid van een clausule mag niet leiden tot de volledige nietigheid van alle voorwaarden van Art of Deal.


 

3. Bestelling en levering:

3.1.
Het plaatsen van een bestelling en het realiseren van de verkoop wordt gedaan door de transacties op de website te voltooien. Elke stap moet worden bevestigd door de klant / koper. De bestelling wordt elektronisch bevestigd met de identiteitsgegevens zoals ingevoerd door de klant. Deze bevestiging bevat een beschrijving van het (de) gekochte artikel (en) met attributen en een verwijzing naar de huidige voorwaarden.

3.2.
De levering door Art of Deal
vindt plaats in overeenstemming met het door de klant aanvaarde aanbod. Art of Deal is echter niet aansprakelijk voor onjuiste informatie in het aanbod en behoudt zich het recht voor om een ​​bepaalde levering niet uit te voeren indien de presentatie van de verkochte goederen, de formulering van de eigenschappen ervan of de opgave van de prijs een fout bevat. met dien verstande dat (het was duidelijk dat het een typefout was, of ii) als de koper, onder redelijke omstandigheden, zou moeten vertrouwen en begrijpen dat het voor Art of Deal onmogelijk is om dit item te verkopen met de vermelde eigendommen of prijs.


3.3
Prijzen:
Alle prijzen zijn inclusief BTW


3.4
Bezorg- en transportkosten:

De prijzen van de artikelen op de site zijn, tenzij anders vermeld, exclusief bezorg- en transportkosten. De bezorg- en transportkosten worden apart op de factuur vermeld. De bezorg- en transportkosten kunnen per dag, per bestelling, per gewicht, per transportmethode en per ordergrootte verschillen. De levering vindt plaats op basis van gratis prijzen. De klant is ook verplicht om douanekosten en / of andere administratieve kosten die de levering met zich meebrengt te betalen.

3.5
Levering en levertijd:

De door Art of Deal opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief. De klant heeft het recht om de bestelling te annuleren als de levering niet binnen 30 dagen heeft plaatsgevonden. Art of Deal is niet verplicht tot schadevergoeding wegens te late levering. Toegegeven, Art of Deal zal er alles aan doen om de bestelde goederen op tijd te leveren. Tijdige levering vindt plaats nadat de betaling door Art of Deal is ontvangen en mits de goederen op voorraad zijn. Art of Deal is niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering door laattijdige levering door haar leverancier. Vertraging door fout / weglating door de vervoerder kan niet worden toegerekend aan Art of Deal. Vertraging in de levering is mogelijk als Art of Deal de klant benadert om de juistheid van de bestelling te verifiëren. Om aanzienlijke vertragingen te voorkomen, moet de klant bij de registratie een nauwkeurige identiteit en een afleveradres opgeven.

3.6
Art of Deal zorgt voor bezorging per post of op enige andere manier naar keuze van Art of Deal. Art of Deal is gerechtigd om deelleveringen te verzenden waarvan de meerkosten van de nalevering voor rekening van Art of Deal komen.


 

4. Garantie:

De garantie op de door Art of Deal bestelde en geleverde goederen strekt zich uitsluitend uit tot de garantie van haar eigen leveranciers. Art of Deal is niet aansprakelijk in geval van niet-uitvoering of in geval van gebrekkige uitvoering van het contract als gevolg van nalatigheid of fout door de koper. In elk geval is de verantwoordelijkheid van Art of Deal beperkt tot de terugbetaling van de prijs van het gekochte goed.
Art of Deal zal in ieder geval trachten de werking van haar internetdienst storingsvrij te laten verlopen. Het is aan Art of Deal om de omvang en functionaliteit van de website te wijzigen / onderhouden. Art of Deal is in geen geval aansprakelijk voor enige onderbreking en / of onderbreking van de aangeboden diensten, voor verlies van gegevens of voor verspreiding van een virus.


 

5. Afstand doen:

5.1
Gedurende 14 dagen na ontvangst van de goederen op het afleveradres heeft de koper het recht de koopovereenkomst zonder opgave van reden te annuleren. Hiervoor dient de koper zich binnen zeven werkdagen na ontvangst van het pakket op het afleveradres via zijn persoonlijke account op de website van Art of Deal te registreren. De directe kosten verbonden aan het retourneren van goederen zijn voor rekening van de koper. Indien de koper tijdig gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, heeft hij recht op restitutie van het door hem aan Art of Deal betaalde bedrag welke restitutie in ieder geval binnen 30 dagen na de annulering of ontbinding zal plaatsvinden. De eventuele retourkosten worden in mindering gebracht op de terug te betalen prijs. Kunst. 46 Law on Market Practices luidt elk opzicht als volgt: "De consument heeft het recht om de verkoper te informeren dat hij afziet van de aankoop zonder boete en zonder opgaaf van reden, binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de levering van het product of het sluiten van het servicecontract. "

5.2
Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing op: a) zaken waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Art of Deal geen invloed heeft; b) zaken die: 1) tot stand zijn gekomen overeenkomstig specificaties van de koper , 2) duidelijk persoonlijk van aard zijn, 3) door hun aard niet kunnen worden geretourneerd, 4) snel kunnen verslechteren of vervallen c) van audio- en video-opnamen en computersoftware, als de koper de verzegeling heeft verbroken d) abonnementen op kranten en tijdschriften e) op maat gemaakte goederen.

5.3
De bepalingen van artikel 6.1 zijn evenmin van toepassing in het geval van diensten:
- Over logies, vervoer, catering of vrijetijdsbesteding als er een bepaalde (verval) datum of periode is vastgesteld.
- Weddenschappen en loterijen

5.4
Gedurende deze periode zal de koper het product en de verpakking met zorg behandelen. Hij zal het product alleen uitpakken in de mate van gebruik en voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wil houden. Indien hij gebruik maakt van het afstandsrecht, geeft hij het product met alle toebehoren en, indien redelijkerwijs mogelijk, in originele staat en verpakking terug aan Art of Deal. De kosten van het retourneren komen ten laste van de consument - koper overeenkomstig de Europese Richtlijn 2011/83/EU. De consument - koper draagt het risico van schade en / of verlies in ruil als gevolg van zijn / haar recht van intrekking.

5.5
De aankopen door personen /entiteiten /handelaren die niet onder de wet van 6 april 2010 vallen, vallen niet onder de bepalingen van artikel 5.1 tot en met 5.4. Wat deze categorie verkopers betreft, is het gewoonterecht (artikel 10) van toepassing.


 

6. Overmacht

Art of Deal heeft het recht de verkoop te ontbinden indien zij wegens overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Overmacht betekent omstandigheden die niet beïnvloed kunnen worden door Art of Deal. Inbegrepen in deze omstandigheden is uitdrukkelijk begrepen als haar leveranciers (op tijd of niet onder dezelfde voorwaarden) niet kunnen leveren aan Art of Deal. In dat geval heeft de koper recht op terugbetaling binnen 30 dagen na de ontbinding. Koper heeft geen recht op enige vergoeding.


 

7. Persoonlijke gegevens / Privacybeleid

7.1
De wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens zoals omschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens worden nageleefd door Art of Deal. De koper heeft bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid om zijn of haar eigen gegevens te openen, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de koper door in te loggen op onze site en de gegevens in het "persoonlijke" deel van Art of Deal aan te passen.

7.2
Art of Deal registreert de informatie die door de koper in een bestand wordt verstrekt. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en bewaard zolang als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten die voortvloeien uit de uitvoering van de bestelling. Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden waar de privacy van de koper in gevaar is. In geval van levering door derden zal Art of Deal dit aan de klant bekendmaken, zodat de klant zich ervan bewust is dat essentiële informatie voor het maken van de levering aan de verkoper/vervoerder zal worden doorgegeven.
Art of Deal blijft de eigenaar van haar intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de diensten die door haar en producten worden aangeboden.
 

  

8. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSGEBIED:

Elk geschil over de door Art of Deal te koop aangeboden goederen valt onder het Belgische recht. Alle geschillen die zich als gevolg van een overeenkomst kunnen voordoen, zullen, als er geen minnelijke schikking mogelijk is, worden beslecht door de rechtbanken van Brussel.

 

THE ART OF DEAL TEAM